Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania kosztów uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszy Pracy, przeznaczona do dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.  Daje on osobom pracującym możliwość przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności. Utworzenie KSF ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

O dofinansowanie może wystąpić, każdy pracodawca (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: art.2 ust.1 pkt 25),  który zamierza inwestować w podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników, jak też swoich własnych kompetencji.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

- 80 % dofinansowania kosztów szkoleń dla pracodawcy zatrudniającego 10 i więcej pracowników

- 100% dofinansowania kosztów szkoleń dla pracodawcy zatrudniającego do 9 pracowników

Maksymalna wysokość dofinansowania w 2016 roku dla 1 osoby wynosi 11.500,00 (kwota nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku)

 

Dysponentami środków KFS są powiatowe urzędy pracy. O dofinansowanie należy się starać w urzędzie adekwatnym terytorialnie do siedziby Pracodawcy. Nabory wniosków uruchamiane są przez urzędy pracy każdego roku kalendarzowego - najczęściej w marcu. Trwają do wyczerpania środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym roku kalendarzowym lub do dnia 30 października.

O szczegółowych zasadach, treścią wniosku oraz dokumentami, których złożenie jest wymagane w celu pozyskania dofinansowania możecie się Państwo dowiedzieć na stronie: http://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Wykorzystanie środków jest przeznaczone na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z zawodem (uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji zawodowych). Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, istniejąca na rynku od 1991 roku, zajmuje się szkoleniami skierowanymi  głównie do sektora finansowego. Uczestnicy, korzystający z naszych szkoleń skutecznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co powoduje, że nasza firma spełnia powyższy warunek.

 

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów chętnie pomoże w dopełnieniu formalności związanych z pozyskiwaniem środków z KFS.

 

Zapraszamy do współpracy