Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
- szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem

Kod szkolenia: 
CKF

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy główne części:

 1. wiedza
 2. umiejętności
 3. postawy (kompetencje).

Proces certyfikacji składa się z trzech etapów:

 1. egzamin (pisemny i ustny)
 2. ocena pracodawcy (banku lub firmy pośrednictwa finansowego)
 3. 6-miesięczny staż pracy (nie jest wymagany do przystąpienia do egzaminu, ale jest wymagany do uzyskania stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych).

Metoda

Szkolenie realizowane jest metodą wykładów i ćwiczeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały zawierające poza treściami merytorycznymi zbiór testów do samokontroli. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli wyjaśnić wątpliwości i uzyskać od prowadzącego odpowiedzi na nurtujące pytania.

Program

 1. System bankowy (3 godziny dydaktyczne)

  1. Istota i znaczenie pośrednictwa finansowego
  2. Bank jako instytucja zaufania publicznego – działalność depozytowo-kredytowa
  3. Struktura systemu bankowego w Polsce
   (NBP, banki komercyjne i spółdzielcze – banki zrzeszające, banki hipoteczne, państwowe, oddziały banków zagranicznych)
  4. Rola innych instytucji finansowych w Polsce
  5. Wpływ NBP, RPP, KNF, BFG i ZBP na działalność banku
 2. Rynek pieniężny, kapitałowy i ubezpieczeniowy oraz inne produkty (5 godzin dydaktycznych)
  1. Instrumenty rynku pieniężnego
  2. Instrumenty rynku kapitałowego
  3. Produkty ubezpieczeniowe
  4. Zasady opodatkowania dochodów kapitałowych
  5. Istota leasingu i faktoringu
  6. Rola banku w sprzedaży i obsłudze produktów rynku finansowego i ubezpieczeniowego
 3. Organizacja i zarządzanie bankiem (4 godziny dydaktyczne)
  1. Struktura organizacyjna banku
  2. Funkcje poszczególnych jednostek organizacyjnych w banku
  3. Kanały dystrybucji i ich znaczenie dla banku
  4. Kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych banku
  5. Podstawowe narzędzia zarządzania bankiem
  6. Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem
  7. Kontrola wewnętrzna w banku
 4. Stosowanie prawa w działalności banku (4 godziny dydaktyczne)
  1. Wybrane elementy ustaw:

   • Prawo bankowe
   • o nadzorze nad rynkiem finansowymkodeks spółek handlowych
   • Kodeks cywilny
   • Prawo spółdzielcze
   • o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
   • o Narodowym Banku Polskim
   • o obrocie instrumentami finansowymi
   • o funduszach inwestycyjnych
   • o obligacjach
   • o działalności ubezpieczeniowej
   • o usługach płatniczych
   • o elektronicznych instrumentach płatniczych
   • Prawo dewizowe
   • o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
   • o kredycie konsumenckim
  2. Podstawowe pojęcia prawne
  3. System wewnętrznych regulacji prawnych w banku
  4. Zasady zachowania tajemnicy bankowej
  5. Zasady ochrony danych osobowych
  6. Odpowiedzialność banku i pracownika za działania niezgodne z prawem
 5. Operacje bankowe (7 godzin dydaktycznych)
  1. Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych
  2. Podstawowe zasady działania produktów i usług bankowych:
   • rachunki bankowe
   • kredyty bankowe
   • karty płatnicze
   • bankowe rozliczenia pieniężne
   • zasady działania bankowości elektronicznej i warunki jej bezpiecznego użytkowania
   • tabele kursów walut i istota spreadu walutowego
   • taryfa prowizji i opłat w banku
  3. Opodatkowanie wkładów bankowych
  4. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w banku
  5. Zagrożenia systemu bankowego przestępczością
 6. Informatyka bankowa (1 godzina dydaktyczna)
  1. Podstawowe zasady działania systemu informatycznego
  2. Znaczenie i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego
 7. Działalność kredytowa (8 godzin dydaktycznych)
  1. Główne zasady (istota) udzielania i spłaty kredytów
  2. Zewnętrzne źródła pobierania i dostarczania informacji o klientach:
   • bazy danych o klientach
   • rejestr zastawów
   • elektroniczne księgi wieczyste
  3. Oprocentowanie kredytów: rodzaje, zasady ustalania, ustawowe ograniczenia
  4. Opłaty i prowizje pobierane przez banki przy kredytowaniu i ich ustawowe ograniczenia
  5. Podstawowe formy zabezpieczenia spłaty wierzytelności kredytowych
  6. Monitoring kredytowy, restrukturyzacja i windykacja
  7. Zasady kwalifikacji należności i tworzenia rezerw celowych
 8. Sprzedaż, marketing bankowy i zagadnienia etyki (8 godzin dydaktycznych)
  1. Segmentacja klientów banku
  2. Znaczenie i uwarunkowania pozyskiwania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów
  3. Cross-selling i up-selling oraz ich znaczenie dla banku
  4. Jakość obsługi, satysfakcja i lojalność klientów
  5. System CRM w banku
  6. Podstawowe narzędzia zarządzania sprzedażą
  7. Podstawowe narzędzia marketingowe
  8. Obsługa skarg i reklamacji klientów
  9. Etyka w postępowaniu pracownika banku

Uczestnicy

Szkolenie zostało przygotowane na potrzeby nowego Standardu Kwalifikacyjnego.

Kierowane jest do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych, do osób zajmujących się sprzedawaniem produktów finansowych oraz wszystkich bezpośrednio kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie). Zalicza się do nich, obok typowych sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, rownież: kasjerodysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami, windykacją etc.

Standard może być stosowany także w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich.

Czas trwania

5 dni / 40 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej – praktycy bankowi, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.