Polski Ład w wynagrodzeniach – zmiany od 1 stycznia 2022 roku

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest realizacją rządowego programu Polski Ład, od dnia 01.01.2022 roku obowiązują zmiany podatkowe w zakresie:


– kwoty wolnej od podatku – dotychczas obowiązywało 8.000 zł, w 2022 roku kwota ta wzrosła do 30.000 zł. W przeliczeniu na ulgę podatkową odliczaną od kwoty podatku należnego do Urzędu Skarbowego daje wzrost z 43,76 do 425,00 zł,
– zwiększenie progu podatkowego – w roku 2021 próg stanowiła kwota 85.528,00, natomiast w 2022 została zwiększona do 120.000,00 zł. W związku z czym do kwoty 120.000 podatek wynosił będzie 17% – 5.100, natomiast powyżej 120.000 zł będzie to kwota 15.300 + kwota powyżej 120.000 * 32%. Istotną zmianą jest to, iż po przekroczeniu progu podatkowego można nadal stosować ulgę podatkową, co nie było możliwe w latach poprzednich,
– brak możliwości odliczenia 7,75% ulgi zdrowotnej od podatku, pobierać należy całe 9% składki zdrowotnej.


Ustawa podatkowa wprowadziła również nowe ulgi dla podatników:
– ulga dla klasy średniej – mogą z niej skorzystać podatnicy których przychody mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, odpowiednio od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie. Ulgę należy naliczać miesięcznie zgodnie z algorytmem:
dla osób osiągających przychody od 5 701 zł do 8 549 zł – (A x 6,68% – 380,50) / 0,17,
dla osób osiągających przychody od 8 549,01 do 11 141 zł – (A x (-7,35% + 819,08) / 0,17.
A – kwota przychodu.


Powyższe wzory należy stosować do każdej listy płac w skali miesiąca, co może powodować korektę podatku a nawet utratę prawa do ulgi w skali miesiąca.
Jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, która była stosowana przez pracodawcę, skutkiem czego w zeznaniu rocznym będzie musiał dokonać dopłaty podatku do Urzędu Skarbowego.


Pracodawca nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko, jeśli pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie. Jeżeli okaże się, że kwota 133 692 zł nie zostanie za dany rok przekroczona, pracownik odzyska przez Urząd Skarbowy nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.