Cele planowania w marketingu.

Jednym z podstawowych celów marketingu jest zapewnienie jak największej spójności i proporcjonalności działań firmy w odniesieniu do jej celów strategicznych. Planowanie, jako główne zadanie zarządcze firmy, ma na celu zmniejszenie stopnia niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej oraz zapewnienie koncentracji zasobów na wybranych priorytetach. Skuteczna realizacja wszystkich funkcji marketingowych na odpowiednim poziomie jest nierealna bez przemyślanego i kompleksowego planowania.

Planowanie w marketingu.

Planowanie to rodzaj działalności polegającej na wyznaczaniu celów i działań na przyszłość. Plan idealnej alokacji zasobów w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Planowanie polega na opracowaniu zarysu przyszłej działalności przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych wyników przy określonych kosztach i w określonym czasie, ponadto planowanie jest celową próbą wywierania wpływu, zarządzania zakresem, szybkością i skutkami zmian.

Podstawowe elementy skutecznego planowania wewnętrznego.

1. Musi on charakteryzować się wymaganą elastycznością i zdolnością adaptacji, tzn. reagować w odpowiednim czasie na zmiany w otoczeniu zewnętrznym firmy.
2. Planowanie musi być najpierw przeprowadzone przez tych, którzy następnie będą je realizować.
3. Zdolność planowania musi być zgodna z poziomem kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami.
Związek między systemem marketingowym a planowaniem jest aktywny i dwukierunkowy. Cele te mają decydujący wpływ na charakter i horyzont czasowy działań marketingowych, a także na system planowania. Z kolei realizacja działań marketingowych w określonej kolejności odbywa się we wzajemnym powiązaniu z kompleksowym programem – planem marketingowym. Przejawem planowania w trakcie realizacji działań marketingowych jest opracowanie i realizacja programu marketingowego, który w rzeczywistości stanowi plan ogólny i określa treść wszystkich innych planów firmy.

Problemy, które rozwiązuje planowanie marketingowe.

1. Określenie celów (np. zróżnicowanie produktów pod kątem wybranych segmentów rynku, rozwój nowych produktów lub rynków, rozwiązanie problemu konkurencyjności itp.), a także podstawowych zasad i kryteriów oceny samego procesu planowania.
2. Kształtowanie struktury i rezerw planów prywatnych, charakter ich wzajemnych powiązań (np. koordynacja planów sprzedaży towarów w poszczególnych segmentach rynku, działalność sprzedażowa i produkcyjna zagranicznych oddziałów i filii itp.)
3. Określenie charakteru danych wyjściowych niezbędnych do planowania (stan i perspektywy rynku, obecne i przyszłe potrzeby użytkowników końcowych produktów firmy, dane prognostyczne dotyczące zmian w strukturze towarów na rynkach zagranicznych itp.)
4. Określenie ogólnej organizacji procesu i ram planowania (poziomy kompetencji i odpowiedzialności kierownictwa, prawa i obowiązki pododdziałów organizacyjnych i strukturalnych firmy itp.)

Rozwiązywanie problemów — planowanie w marketingu.

Najważniejszymi elementami prac planistycznych w przedsiębiorstwie, prowadzonych w oparciu o zasady i metody marketingowe, są planowanie strategiczne i planowanie marketingowe (sporządzanie planu).