Komponenty działań marketingowych.

Segment marketingowy jest niezbędnym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Znajduje ona swój konkretny wyraz w działalności handlowej. Działalność marketingowa jest bezpośrednio związana z realizacją podstawowych zadań marketingowych. W sensie ogólnym należy rozumieć zespół działań marketingowych mających na celu utrzymanie efektywności procesów promocji rynku i zaspokojenie potrzeb jego uczestników.
Marketing jest metodą zarządzania, która ma charakter twórczy i proaktywny. Głównym celem jego wdrożenia jest zapewnienie efektywności handlowej przedsiębiorstwa. Działalność marketingowa charakteryzuje się obecnością określonych podmiotów i przedmiotów oddziaływania. Ponadto pełni szereg funkcji analitycznych i kierowniczych.

Elementy działań marketingowej.

Działalność marketingowa wymaga planowania i kontroli. Oto jego najważniejsze elementy.
1. Badanie i analiza rynku, identyfikacja potrzeb i preferencji konsumentów.
2. Opracowanie strategii marketingowej.
3. Kształtowanie taktyki działań marketingowych, planowanie strategii produktu i ceny, rozwój systemów sprzedaży oraz promocja towarów i usług.
4. Wdrażanie działań marketingowych i organizacja kontroli ich praktycznej realizacji.
5. Ocena wyników działań marketingowych.
Wszystkie te procesy mają swoje własne cechy szczególne. Działalność marketingowa wymaga ze swej strony podejścia holistycznego. U podstaw planowania, organizacji i realizacji działań marketingowych leżą pewne podejścia, czyli zasady i reguły, na których się one opierają. Chociaż nie ma jednolitego podejścia do ich klasyfikacji, w niniejszym opracowaniu uwzględnimy tylko najważniejsze z nich.

Główne podejścia do działań marketingowych.

Wykonując zestaw standardowych funkcji i rozwiązując szereg tradycyjnych zadań, działania marketingowe w procesie ich planowania, organizacji i realizacji opierają się na standardowych podejściach, zwanych kryteriami działań marketingowych. Za główne z nich uważa się następujące.
1. Podejście zorientowane na konsumenta.
W swej istocie, opiera się na potrzebie zidentyfikowania grupy docelowej odbiorców, określenia ich potrzeb, preferencji, a przede wszystkim ich satysfakcji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsze rozwiązanie dla małych firm.
2. Podejście zorientowane na produkt.
Zakłada się, że istnieją dwa podstawowe składniki leżące u podstaw sukcesu działań marketingowych. Pierwsza z nich wiąże się z koniecznością wytworzenia produktu dobrej jakości. Drugim jest konieczność dostarczenia tego produktu do konsumentów końcowych na rynku.
3. Zintegrowane podejście do działalności marketingowej.
Opiera się zasadniczo na potrzebie połączenia ukierunkowania na produkt i konsumenta. Oznacza to, że zarówno klient, jak i produkt mogą być tworzone jednocześnie.
4. Otwarte podejście do marketingu.
Zakłada się, że cała działalność marketingowa opiera się na potrzebie wymiany informacji między zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem marketingowym. Wymiana ta może odbywać się za pośrednictwem różnego rodzaju zasobów: siły roboczej, materiałów, informacji itp.

Podejście do wsparcia działań marketingowych.

Istnieją m.in. dwa podstawowe podejścia do organizacyjnego wsparcia działań marketingowych: behawioralne i przedsiębiorcze.
W pierwszym przypadku chodzi o zbudowanie zorientowanego na klienta modelu zarządzania działalnością marketingową firmy. Sama działalność marketingowa jest postrzegana jako globalna koncepcja zarządzania.
W drugim przypadku działalność marketingowa koncentruje się głównie na badaniu rynku, promocji i sprzedaży produktów. Nacisk kładzie się na tworzenie skutecznych systemów zarządzania działaniami marketingowymi.

Każde z tych narzędzi koncentruje się na przyciągnięciu uwagi odbiorców do produktu, usługi lub problemu w niekonwencjonalny, czasem nietypowy sposób. Użycie tych narzędzi może wywołać zdziwienie, dezorientację, a nawet oburzenie. Jednak łatwo przyciągają uwagę i na długo pozostają w pamięci potencjalnych klientów, pozwalając firmie wyróżnić się i odróżnić od konkurencji, pozostawiając głębokie wrażenie w umysłach konsumentów.